Vedtægter

Vedtægter

Grundloven § 78 .1 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Vedtægter for foreningen NewMoves

§ 1) Navn og hjemsted. Foreningens navn er NewMoves. Foreningen er hjemmehørende i Gladsaxe Kommune.

§ 2) Formål. Foreningen er en demokratisk, folkeoplysende, non-profit, ikke-kommerciel, ideel, social, almennyttig, frivillig forening. Foreningens formål er: at fremme danseres og idrætsudøveres gerning og kår, samt at fremme kendskabet til caribiske danse og andre danse, kultur og sprog.

§ 3) Mission: I gennem danse-aktiviteter med mere, vil vi skabe gensidig forståelse, venskab, broderskab, kærlighed og fællesskab imellem mennesker på tværs af køn, race, religion, kontinenter, politisk over-bevisning og sprog. Vi vil give mennesker nye muligheder for at styrke deres krop, sjæl og sundhed ved hjælp af vores aktiviteter. Vi vil skabe nye kulturelle & sociale eventyr med dans og musik for alle mennesker, og vi vil skabe kulturelle & sociale innovationer i Gladsaxe Kommune, samt i verden som helhed.

§ 4) Medlemmer. Alle personer, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.

§ 5) Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes mindst 1 gang årlig. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

a) Formalia: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.

b) Bestyrelsens beretning.

c) Fremlæggelse af regnskab.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Forhandling om foreningens virke og fremtid.

f) Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter for 1 år.

g) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

h) Eventuelt.

§ 6) Ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen anmoder om dette. Denne generalforsamling afvikles som en ordinær.

§ 7) Ledelse: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 8) Vedtægtsændringer: Vedtægterne kan ændres, hvis et kvalificeret flertal på generalforsamlingen beslutter dette.

§ 9) Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10) Opløsning: Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter dette. Ved opløsning tilfalder foreningens formue og materiel gode almennyttige formål i Gladsaxe Kommune.